ثبت درخواست

مدیریت برق
قدرت (kva)
ولتاژ (kv)
شماره سریال ترانس
شماره پلمپ سر
شماره پلمپ شیر تخلیه روغن
نام و نام خانوادگی خریدار
شماره برگ گارانتی
کد ملی
شماره تماس
ضمیمه فایل عکس برگ تست
ضمیمه فایل برگ گارانتی